OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  Boek Toen en Nu
»  Abbenes
»  Badhoevedorp
»  Beinsdorp
»  Buitenkaag
»  Burgerveen eo
»  Cruquius
»  Hoofddorp
»  Leimuiderbrug
»  Lijnden
»  Lisserbroek
»  Nieuw-Vennep
»  Nieuw-Vennep door Ton Raaphorst
»  de Oude Secretarie
»  Rijk
»  Rijsenhout
»  Vijfhuizen
»  Zwaanshoek
»  Zwanenburg

 Bron: Haarlemmermeer, schets van historie en ontwikkeling -
’Gemeente Haarlemmermeer - Sociografisch Bureau De Meerlanden’

Rijsenhout

Historie
Het vroegere Aalsmeerderbuurt-Zuid werd zo’n 15 jaar geleden omgedoopt in Rijsenhout. Deze naamsverandering kwam tot stand aan het eind van de jaren ’50, toen dit dorp o.m. werd bestemd als woonplaats voor de inwoners van de door uitbreiding van Schiphol tot verdwijnen gedoemde woonkern Rijk.
De naam Rijsenhout, door de dorpsbewoners zelf gekozen, herinnert aan een eilandje Rijschenhout geheten - dat gelegen heeft in het voormalige Haarlemmermeer. In vroegere jaren vormde dit eilandje één geheel met het grondgebied van het tegenwoordige dorp. Vóórdat dit gebied door oeverafkalving geleidelijk was verdwenen, bestond het land hier, volgens de overlevering, uit een grote moerassige, met rijshout overdekte vlakte waarvan de betekenis gering was.

Ramaer schrijft daarover in zijn hiervoor reeds meerdere malen aangehaalde publikatie:
"De eenige landen, langs of in het Haarlemmermeer gelegen, van welke noch in de morgenboeken noch in de rekeningen van Rijnland melding - , gemaakt wordt, zijn Schrevelsgerecht en de eilandjes Rijschenhout en Zuid-Vennep. Zij zijn wellicht als te gering in waarde beschouwd om hen in den omslag te laten bijdragen".
Na de droogmaking ontstond hier, zoals op veel plaatsen langs de ringdijk, een Lintvormige bebouwing Van Paassen c.s vermelden over de eerste bewoners:
"Zij woonden in dit opzicht gunstig en bovendien woonden zij prettig aan de waterkant en zagen uit over de wijde polder Vooral in het noorden en oosten vond dit "van twee wallen kunnen eten" en tegelijk goedkoop en prettig kunnen wonen uitdrukking in een aanzienlijke bevolkingstoene-ming langs bepaalde dijkgedeelten"

Naderhand - in het begin van deze eeuw - kwam er een bebouwing tot stand langs de Bennebroekerweg, voornamelijk bestaande uit zogenaamde landarbeidersplaatsjes De verwezenlijking hiervan was mogelijk gemaakt door de aanvaarding van de landarbeiderswet in 1918. Voor de veelal slecht gehuisveste landarbeiders werden hierin mogelijkheden geopend om met hulp van de rijksoverheid een eigen "plaatsje" te verwerven. Aan het eind van de twintiger jaren werd het ten zuiden van Rijsenhout gelegen tuinbouwgebied aan de Grote Poellaan gerealiseerd waar men zich, evenals in het aan de overkant van de ringvaart gelegen Aalsmeer, voornamelijk toelegde op de bloementeelt onder glas.

De Bevrijdingsfeest commissie in Rijsenhout. Weet U de namen? email: J.Wies@Planet.nl

De Heer Biesheuvel herkent electricien Freek Kaslander (linksachter) en meisje v Limpt (rechtsvoor) op het weiland van de gezusters Noordam waar nu garage Biesheuvel aan de Aarbergerweg staat.

Neef Kobus Wies herkent achter Nr 2: Piet Joore en 4: Ben van der Kuilen.

Pas aan het eind van de 50er jaren werd er in de structuur van het dorp drastisch ingegrepen door de realisering van een nieuwe moderne dorpskern.

Het huidige Rijsenhout (1975 dus!).
Rijsenhout gunstig gelegen aan het grote recreatiegebied de West-emderplassen heeft zich in de laatste 15 jaar ontwikkeld tot het grootste dorp aan de oostrand van Haarlemmermeer.
In deze periode werden zo’n 700 woningen ter plaatse gerealiseerd en groeide het inwonertal van 1786 in 1960 tot bijna 4400 begin 1974. Meer dan een verdubbeling dus. Verdere uitbreidingsmogelijkheden ter plaatse zijn - gezien de ligging ten opzichte van Schiphol beperkt. Naar thans verwacht wordt zullen in de komende jaren (tot 1980) dan ook slechts enkele tientallen woningen in Rijsenhout kunnen worden gebouwd.

Benzinepomp van Ome Henk Wies aan de Aalsmeerderweg

De uitbreiding in de afgelopen 15 jaar heeft geleid tot de totstandkoming van diverse voorzieningen zoals een winkelcentrum, een viertal scholen voor zowel kleuter- als basisonderwijs, een dorpshuis, een wijkgebouw van het groene kruis, een kerkgebouw met verenigingsaccommodatie, een politiepost alsmede een hulpsecretane van de gemeente. Voorts beschikt men Ier plaatse over een modern sportveldencomplex, waarop, behalve een fraaie kantine een drietal sportvelden en een tweetal tennisbanen zijn gelegen

De bevolking van Rijsenhout onderhoudt nauwe relatie met het aan de overkant van het water gelegen Aalsmeer. De gemeenschappelijke economische basis waarop de ontwikkeling van beide plaatsen is gestoeld: de bloementeelt, heeft deze binding sterk gestimuleerd. De werkgelegenheid in de tuinbouw ter plaatse is met name in de jaren ’60 toegenomen door een tamelijk sterke uitbreiding van het tumbouwgebied, zowel ten noorden als ten zuiden van de dorpskom. Evenals in het oorspronkelijk tuinbouwgebied aan de Grote Poel laan heeft men zich hier grotendeels toegelegd op de bloementeelt onder glas

Behalve in de bloementeelt is er in het afgelopen decennium te Rijsenhout ook sprake van toegenomen werkgelegenheid in groothandel en industrie. Men treft hier o.a. een bedrijf in hengelsportartikelen aan. (Albatros). In totaal telde men eind 1973 circa 300 arbeidsplaatsen in bedrijven met 10 en meer werknemers.

Van de beroepsbevolking van Rijsenhout werkt momenteel 28% in de agrarische sector; eenzelfde percentage (28%) is werkzaam in de nijverheid en ruim 44% in de dienstverlening.

De kerkelijke aantalsverhoudingen in Rijsenhout vertonen veel overeenkomst met die in de overige dorpen aan de oostkant van Haarlemmermeer. De nederlands-hervormden vormen veruit de grootste groep met bijna 35%, terwijl gereformeerden en rooms-katholieken in ongeveer gelijke mate vertegenwoordigd zijn (ongeveer 16% ieder). Voorts wonen ter plaatse een relatief groot aantal doopsgezinden, namelijk circa 3,5%.

In Rijsenhout kent men een tamelijk intensief verenigingsleven; veelal betreft dit activiteiten uitgaande van ofwel gestimuleerd door de dorpsraad en de ter plaatse aanwezige goed samenwerkende kerken.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect