OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  Boek Toen en Nu
»  Abbenes
»  Badhoevedorp
»  Beinsdorp
»  Buitenkaag
»  Burgerveen eo
»  Cruquius
»  Hoofddorp
»  Leimuiderbrug
»  Lijnden
»  Lisserbroek
»  Nieuw-Vennep
»  Nieuw-Vennep door Ton Raaphorst
»  de Oude Secretarie
»  Rijk
»  Rijsenhout
»  Vijfhuizen
»  Zwaanshoek
»  Zwanenburg

 Bron: Haarlemmermeer, schets van historie en ontwikkeling -
’Gemeente Haarlemmermeer - Sociografisch Bureau De Meerlanden’

Nieuw-Vennep


Historie.
Ten noordwesten van de plaats van het huidige Nieuw-Vennep, oorspronkelijk Venneperdorp geheten, heeft in vroeger tijden vóór de drooglegging het eiland De Vennip of Vennep gelegen.
Volgens Ramaer was dit oude Vennep een tamelijk onbetekenend eilandje, dat bijna niet bewoond werd en dat, na eenmaal in het water ten onder te zijn gegaan, later weer herbouwd is. Hij schrijft hierover onder meer:
"Er zijn niet een aantal dorpen door de vergroting van het Haarlemmermeer verdwenen, zoals men uit zijne tegenwoordige oppervlakte zou afleiden, maar slechts de onbeduidende dorpen Nieuwerkerk en Rietwijk, die nooit meer dan resp. 350 en 200 inwoners gehad hebben, en de nog veel minder, ja bijna niet bewoonde ambachten Burggravenveen en Vennep".

JW: Voor meer over het eiland Vennep door Dhr Henk Blom in Woudsend: zie menu Links

Na de drooglegging werd hier - "op het kruispunt der Hoofdvaart en de Venneper dwarstogt" - volgens plan een dorp gesticht, dat, zoals eerder vermeld. Venneperdorp werd genoemd. De eerste bewoners waren voor het merendeel landarbeiders, die onder moeilijke omstandigheden (geïsoleerdheid, gebrekkige behuizing, grotendeels verstoken zijnde van medische hulp e.d.) een bestaan moesten opbouwen. Slechts de allersterksten konden zich hier dan ook handhaven. Van Paassen c.s. vermelden in dit verband dat Venneperdorp, "een dorp van kerels", in die tijd ook wel "De Krim" werd genoemd; een benaming, afkomstig van de in de jaren 1853-1856 in Rusland woedende Krimoorlog, die gebruikt werd om de ruwheid van deze kolonisten aan te duiden.

Zoals eerder vermeld bleef de eerste ontwikkeling van Venneperdorp wat achter bij die van Kruisdorp, het latere Hoofddorp, dat immers al spoedig (in 1867) bestuurlijk centrum en marktplaats werd; Venneperdorp daarentegen had voor de boeren weinig meer betekenis dan als kerkdorp en als plaats met wat winkels. Door genoemde ontwikkeling was ook de bevolkings-samenstelling van Venneperdorp minder gevarieerd dan die van Kruisdorp. Woonden er in beide dorpen veel landarbeiders, in Kruisdorp vestigden zich bovendien al vroeg wat meer middenstanders alsmede een, in het begin overigens klein aantal ambtenaren en notabelen.

Evenals dat gebeurd was voor Hoofddorp in 1909, werd ook voor Nieuw-Vennep de gewenste ruimtelijke ontwikkeling vastgelegd in een uitbreidingsplan. Dit plan, vervaardigd door de gemeente-bouwopzichter Gevers, kwam in 1912 gereed, juist in de periode van ingebruikstelling van de Haarlemmermeerspoorlijn, waardoor Hoofddorp en Nieuw-Vennep verbonden werden met steden als Leiden, Haarlem en Amsterdam. Uit de bij dit plan voor Nieuw-Vennep behorende toelichting citeren we de volgende kenmerkende passage:
"Zonder twijfel zal ook de uitbreiding van Nieuw-Vennep worden bevorderd door een geregeld spoorwegverkeer. Al is het ook waarschijnlijk niet in die mate als dit van Hoofddorp te verwachten is, voornamelijk omdat aldaar niet zoveel openbare gebouwen zijn als te Hoofddorp en laatstgenoemd dorp ook ten opzichte van het algemeen verkeer gunstiger gelegen is.
De bestaande bebouwing leent zich uitstekend om haar tot grondslag te nemen voor een verdere uitbreiding tot een lief plattelanddorpske. Omdat hier geen forten of militaire rijksgronden (gelijk Hoofddorp, schr.) gelegen zijn, kan er van Nieuw-Vennep worden gemaakt een gezellig dorp, omgeven door een breeden ringweg, geschikt voor rij- en wandelweg afgewisseld door den aanleg van plantsoentjes en boschjes".

Afgezien van een kleine wijziging in het uitbreidingsplan voor Nieuw-Vennep in 1920 werden er gedurende 30 jaar geen nieuwe plannen voor dit dorp vervaardigd
Eerst in 1941 werd door de stedebouwkundige Wieger Bruin voor deze plaats een nieuw uitbreidingsplan ontworpen. De betrekkelijke rust op ruimtelijk gebied in Nieuw-Vennep in de periode tussen de twee wereldoorlogen kan, zoals we hiervoor reeds bij Hoofddorp vermeldden , worden toegeschreven aan de min of meer stationair blijvende ontwikkeling va n de totale werkgelegenheid in het agrarisch midden van Haarlemmermeer. Zo vond de ontwikkeling van Nieuw-Vennep in genoemde periode vooral plaats in samenhang met die in de landbouw. De rationalisering en verdere mechanisering daarvan leidden tot een toenemende arbeidsdeling in deze bedrijfstak en vandaar tot concentratie en uitgroeiing van hulpbedrijven, die in deze omgeving veelal Nieuw-Vennep tot vestigingsplaats kozen.

Het huidige Nieuw-Vennep en omgeving (1975 dus!).
Na de tweede wereldoorlog, maar met name sinds de vijftiger jaren, heeft Nieuw-Vennep een bijna tumultueuze ontwikkeling doorgemaakt. Van de ongeveer 2.900 inwoners die het dorp telde in 1958, groeide het uit tot bijna 14.000 inwoners in 1975. Hierbij zijn de bewoners uit het directe verzorgingsgebied van Nieuw-Vennep inbegrepen, alsmede de circa 200 inwoners van de kleine buurtschap Kabel - de naam is afgeleid van het begrip kavel ofwel grondperceel - gelegen langs een stuk Venneperweg en een aansluitend stukje Rijnlanderweg.

De snelle bevolkingstoename dankt Nieuw-Vennep, behalve aan zijn situering in een overbevolkte randstad en de nabijheid van Schiphol, vooral ook aan de toegenomen bedrijvigheid. Sinds 1950 is met name het aantal arbeidsplaatsen in de industrie aanzienlijk uitgebreid. In 1973 telde men in bedrijven van 10 en meer werknemers in deze sector circa 1.400 arbeidsplaatsen, bijna een kwart van het totaal aantal arbeidsplaatsen in deze sector in geheel Haarlemmermeer (exclusief Schiphol). Het totaal aantal arbeidsplaatsen in Nieuw-Vennep in bedrijven van 10 en meer - dus ook handelsbedrijven en bouwondernemingen e.d. inbegrepen - bedroeg eind 1973 ruim 2.400. Te noemen valt o.m. de Vicon N.V. die eind 1973 meer dan 600 werknemers in dienst had en onder meer producent is van landbouwwerktuigen. Hoewel de industrialisatie zich aanvankelijk rnet name ontwikkelde vanuit het plaatselijk semi-agrarische bedrijf, vestigden zich in een later stadium ook bedrijven van buiten Haarlemmermeer, zoals o.a. een distilleerderij, de Erven Lucas Bols N.V., met 530 werknemers. De laatste 20 jaar is de samenstelling van de beroepsbevolking drastisch gewijzigd. Werkte in 1959 nog bijna 31 % in de sociaal-economische dienstensector, in 1973 was dat ruim 54%. Dit ging gepaard, in dezelfde periode, met een aanzienlijke teruggang van het aantal werkers in de land- en tuinbouw (van 27% naar 8%); 38% van de plaatselijke beroepsbevolking is thans werkzaam in de industrie.

Verwacht mag worden dat Nieuw-Vennep rond 1980 ongeveer 15.000 inwoners zal tellen. De bevolkingstoename zal voornamelijk gerealiseerd worden in de nieuwe - gedeeltelijk reeds voltooide - wijk Linquenda, waar uiteindelijk 1.600 a 1.700 woningen zullen komen.

Bovengeschetste ontwikkeling heeft uiteraard grote gevolgen gehad voor het voorzieningenniveau. Op onderwijsgebied telt men nu(Sept 1974) een 23-tal scholen, waaronder 21 instellingen voor kleuter- en basisonderwijs, één mavo en één instelling voor lager technisch onderwijs. Met ingang van het schooljaar 1975-1976 zal Nieuw-Vennep ook over een protestants-christelijke havo kunnen beschikken.

Het aantal winkelbedrijven, momenteel ongeveer 60, breidt zich de laatste jaren aanzienlijkuit. Er bestaan bovendien plannen om op korte termijn een centraal gelegen winkelcentrum te realiseren; in dit centrum zal ook het op stapel staande sociaal cultureel centrum een plaats krijgen.

De sportverenigingen ter plaatse - er wordt behalve voetbal en tennis onder meer ook korfbal en handbal beoefend - hebben de beschikking over een 12-tal sportvelden alsmede een sporthal. Ook het (verwarmde) openluchtbad mag niet onvermeld blijven. Ook op andere gebieden dan de sport zijn er tal van verenigingen en organisaties actief. Veel activiteiten zowel voor de jeugd als voor de ouderen gaan uit van de plaatselijke kerken. Vermelding verdient de Stichting Sociaal-Cultureel Werk die hobbyclubsen andere activiteiten voor de jeugd organiseert.

Behalve de 3 grote kerkgenoodschappen, vooral de gereformeerden zijn hier met ruim 20% sterk vertegenwoordigd, hebben in Nieuw-Vennep ook de christelijk gereformeerden en de leden van de Hersteld Apostolische Zendingskerk de beschikking over een eigen kerkgebouw. Ten behoeve vooral van het eigen jeugd- en verenigingsleven als ook voor de catechese en kerkelijke vorming beschikken vrijwel al deze kerken over eigen accommodaties.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect