OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  Boek Toen en Nu
»  Abbenes
»  Badhoevedorp
»  Beinsdorp
»  Buitenkaag
»  Burgerveen eo
»  Cruquius
»  Hoofddorp
»  Leimuiderbrug
»  Lijnden
»  Lisserbroek
»  Nieuw-Vennep
»  Nieuw-Vennep door Ton Raaphorst
»  de Oude Secretarie
»  Rijk
»  Rijsenhout
»  Vijfhuizen
»  Zwaanshoek
»  Zwanenburg

Bron: Haarlemmermeer, schets van historie en ontwikkeling -
’Gemeente Haarlemmermeer - Sociografisch Bureau De Meerlanden’

Lijnden

Historie.
Een van drie, ten behoeve van de drooglegging van het H’meer, gebouwde stoomgemalen, werd destijds geplaatst in het noorden van Haarlemmermeer aan het Lutkemeer. Dit gemaal, dat in december 1848 gereed kwam, werd "De Lynden" genoemd naar Baron F G Van Lynden van Hemmen, volgens Gevers van Endegeest bekend als:
"schrijver eener uitmuntende verhandeling over de droogmaking in 1821..."
In de nabijheid van dit stoomgemaal ontstond weldra een kleine nederzetting, eveneens Lijnden genaamd. Na korte tijd, in 1859, werd de RK kerk aan de toenmalige Spaarnwouderweg (tegenwoordig Schipholweg) in gebruik genomen. Een jaar later gebeurde hetzelfde met de openbare lagere school nr. 1 aan de Hoofdweg nabij de Schipholweg. Beide thans nog bestaande voorzieningen behoren tot de oudste van H’meer.

In dit kleine randdorp waar zich oorspronkelijk voornamelijk polderwerkers en baggeraars vestigden heeft eerst veel later, na de eerste wereldoorlog, en in enige omvang eigenlijk pas sinds 1930, vestiging plaats gevonden van immigranten uit stedelijke gebieden. Over de vestiging van deze nieuwe bevolking vermelden van Paassen c.s.
"Merkwaardig genoeg is er van een tegenstelling betrekkelijk weinig sprake geweest. Vrij gemakkelijk is een "verbroedering" tot stand gekomen. Een en ander is enigszins begrijpelijk, indien men zich realiseert, dat de aanwezige bevolking - hoewel plattelands - niet geheel vreemd stond tegenover de stad, dat zij verder voornamelijk uit kleine zelfstandigen en arbeiders was samengesteld en vooral dat de Amsterdammers zich bleken te kunnen aanpassen. Zij waren arbeiders, wat ouder (de jongeren bleven liever dicht bij de Sloterbrug hangen - dat wil zeggen, dicht bij het vertrekstation van de Amsterdamse stadsbus), waren "joviaal", hadden de omgeving, waarin zij terechtkwamen min of meer zelf opgezocht".

Lintbebouwing 1924 aan de Akerdijk met de schoorsteen van het gemaal op de achtergrond

Het huidige Lijnden (1975 dus!).
Lijnden, gelegen tussen Zwanenburg en Badhoevedorp, wordt evenals de meeste andere kleine dorpen in Haarlemmermeer gekenmerkt door een grotendeels lintvormige bebouwing. Met inbegrip van de omgeving, waartoe ook de grotendeels langs de Schipholweg gelegen buurtschap Boesingheliede gerekend kan worden, telde het begin 1974 1270 inwoners.

De door de aanwezigheid van Schiphol veroorzaakte geluidshinderproblemen in deze omgeving, hebben de mogelijkheden om in de afgelopen jaren ter plaatse tot enige bouwactiviteit te komen aanzienlijk beperkt; sinds 1960 zijn in Lijnden dan ook slechts een 30-tal woningen gerealiseerd, een te gering aantal om de natuurlijke bevolkingsaanwas te kunnen opvangen. Mede hierdoor is het inwonertal van Lijnden e.o. sinds laatstgenoemd jaar met ca. 150 personen gedaald. Naar verwachting zullen ook in de toekomst de uitbreidingsmogelijkheden beperkt blijven, enerzijds vanwege de ligging in een zogenaamd geluidsgevoelig gebied, anderzijds vanwege de aanwezigheid van 2 volwaardige dorpen -Badhoevedorp en Zwanendorp - in de nabijheid.

Gezien de grootte van Lijnden kan men spreken van een redelijk plaatselijk voorzieningen-niveau. Men beschikt over twee kerken, een tweetal lagere scholen, een kleuterschool, wat winkels en een tweetal horecabedrijven; een belangrijke recentelijk tot stand gekomen voorziening vormt de tot dorpshuis verbouwde voormalige gymnastiekzaal aan de Schipholweg. Deze in september 1974 in gebruik genomen, deels door zelfwerkzaamheid en met eigen financiële middelen gerealiseerde accommodatie, zal een belangrijke stimulans kunnen betekenen voor de plaatselijke verenigingen, die tot voor kort veelal op Badhoevedorp waren aangewezen.

In het verleden is deze buurtschap tamelijk sterk beïnvloed door zijn ligging in de nabijheid van Amsterdam. Niet alleen was hier in de loop der jaren sprake van een zekere "overloop" van stedelingen - vooral Amsterdammers - maar ook vestigden zich, met name te Boesingheliede nogal wat oorspronkelijk uit Amsterdam afkomstige bedrijven in de industriële en groothandelssector. In totaal telde men in Boesingheliede eind 1973 in bedrijven met 10 en meer werknemers ca. 260 arbeidsplaatsen. In de industriële sector is er o.m. een confectiebedrijf en een producent van matrassen; in de groothandelssector vindt men er o.a. een bedrijf in zoetwaren (Rowntree Mackintosch b.v.), terwijl sinds 1972 ter plaatse ook een dienstverlenend - van origine Engels - bedrijf gevestigd is, dat zich bezig houdt met de bevoorrading van vliegtuigen (maaltijden e.d.). Dit bedrijf - Trust Houses Fort Ltd - telt ruim 50 arbeidsplaatsen.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Een van mijn drie tantes Meijer!!! Maar wie???
cobyStreng meijer.
MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect