OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  Boek Toen en Nu
»  Abbenes
»  Badhoevedorp
»  Beinsdorp
»  Buitenkaag
»  Burgerveen eo
»  Cruquius
»  Hoofddorp
»  Leimuiderbrug
»  Lijnden
»  Lisserbroek
»  Nieuw-Vennep
»  Nieuw-Vennep door Ton Raaphorst
»  de Oude Secretarie
»  Rijk
»  Rijsenhout
»  Vijfhuizen
»  Zwaanshoek
»  Zwanenburg

 Bron: Haarlemmermeer, schets van historie en ontwikkeling -
’Gemeente Haarlemmermeer - Sociografisch Bureau De Meerlanden’

Burgerveen, Leimuiderbrug en Weteringbrug.

Historie.
Met Burgerveen of Burggravenveen, zoals de geografische geschiedschrijver van Haarlemmermeer Ramaer het noemt, werd vóór de drooglegging een niet of nauwelijks bewoond stuk veenland gelegen aan de zuidoostelijke rand van Haarlemmermeer aangeduid:
"Burggravenveen was in 1417 niet meer bewoond, hoewel het later weder enkele bewoners had; de naam is echter reeds vroeg op de achterliggende landen overgegaan, en er woonden b.v. langs den Burgerveen-schen Dijk vele personen..."
"Het was evenmin een dorp, maar een veenland, waar hier en daar een enkele woning verspreid lag. De naam is, toen het kort na 1613 geheel was weggeslagen, overgegaan op meer oostelijk gelegen landen. Op een der beide kaarten van omstreeks 1809, uit het archief van Blanken afkomstig, is een buiten den dijk langs de oostzijde van het Haarlemmermeer uitstekend stukje land te zien, dat daar Burgerveensche Hoek genoemd wordt".

Blijkt uit bovenstaande al dat het vroegere Burggravenveen een onherbergzaam gebied moet zijn geweest, een en ander wordt nog eens bevestigd door een opmerking van dezelfde schrijver over de toenmalige verbindingen:
"De ambachten Vennep en Burggravenveen waren geen dorpen, maar slechts veenland, waarin hier en daar een enkel huis verspreid lag. Er liep geen weg door, en men kon slechts, over slooten springende, en een breed water met een pont overstekende, het eene ambacht van uit het andere bereiken".

Over de meer recente geschiedenis vermeldden Van Paassen c.s., dat Burgerveen van oorsprong een landarbeidersbuurt is geweest, waar zich met name veel losse arbeiders gevestigd hebben. Een gedeelte van dit gebied, achter de dijk langs de veldweg, stond bekend als de "Ruige Hoek" een naam, waarschijnlijk historisch verklaarbaar vanwege de vroegere onherbergzaamheid.

Weteringbuurt, het huidige Weteringbrug, en ook Leeghwaterbuurt (Buitenkaag) hebben, volgens dezelfde schrijvers, nooit zo’n specifiek karakter gedragen als Burgerveen. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat Weteringbrug en ook Buitenkaag min of meer direct aansluiten bij woonkernen in de randgemeenten (Oude Wetering en Kaagdorp), terwijl Burgerveen in afzondering aan de Westeinderplassen gelegen is.

Volgens Bolstra in 1740

De huidige dorpen Burgerveen en Weteringbrug (1975 dus!).
Burgerveen, Weteringbrug en het vlak daarbij gelegen Leimuiderbrug - drie kleine buurtschappen aan de zuidoostelijke rand van Haarlemmermeer -telden begin 1974 tezamen 788 inwoners (resp. 363, 360 en 65).
Voor hun voorzieningen zijn de inwoners van Weteringbrug en Leimuiderbrug grotendeels georiënteerd op de aan de overzijde van de ringvaart gelegen plaatsen Nieuwe- en Oude-Wetering en Leimuiden. Burgerveen - het werd reeds vermeld - behoort door zijn ligging, aan de voor watersport bij uitstek geschikte Westeinder-plassen, tot een van de weinige randdorpen in de Haarlemmermeer die geen aansluiting hebben bij een woongebied aan de overzijde van de ringvaart. De Burgerveners zijn voor de meeste voorzieningen dan ook aangewezen op Nieuw-Vennep of Rijsenhout.

Het inwonertal van deze 3 woonkernen is sinds de tweede wereldoorlog ongeveer constant gebleven. Het bevolkingsaantal van Burgerveen onderging enige verandering door de uitbreiding met een klein woonwijkje (±40 woningen) in 1968.

Ook in dit gebied heeft zich evenals elders in de afgelopen jaren een daling voltrokken in het aandeel van de beroepsbevolking werkzaam in de land- en tuinbouw (begin 1973 19%) en heeft zich een navenante stijging voorgedaan van het percentage van de beroepsbevolking in nijverheid en dienstverlening (begin 1973 34% en 47%). Ter plaatse is, behalve in de agrarische sector, slechts sprake van een beperkte werkgelegenheid. In Burgerveen is o.a. een kunstmestbedrijf gevestigd (Agrarische Unie), alsmede een viskwekerij van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (O.V.B.), waar snoek wordt gekweekt ten behoeve van de hengelsportverenigingen.

Oude Wetering bij de Spoorbrug van de Haarlemmermeer Spoorlijnen

Kerkelijk gezien zijn zowel Burgerveen als Weteringbrug overwegend protestants-christelijk georiënteerd. In Burgerveen is 42% hervormd en 18% gereformeerd. Voor Weteringbrug zijn deze percentages respectievelijk 29 en 33%. Het rooms-katholieke aandeel in genoemde woonkernen bedraagt resp. 19 en 24%.

Burgerveen heeft - gezien haar omvang - een intensief verenigingsleven dat zich met name concentreert in het plaatselijke dorpshuis "Marijke". Vooral na de totstandkoming in 1963 van deze belangrijke, voor een deel met eigen mankracht gerealiseerde dorpsvoorziening, kregen de verenigings-activiteiten ter plaatse een stevige impuls. Een reputatie heeft o.m. de Burgerveense zangvereniging "Advendo".
Te Weteringbrug vinden veelal verenigingsactiviteiten plaats in de kantine van de plaatselijke voetbalvereniging S.V.O.W. Laatstgenoemde vereniging beschikt over twee velden en een oefenveld.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect