OVER DEZE WEBSITE   |   GASTENBOEK   |   AANRADERS   |   DISCLAIMER   

Tekst   Foto's
HOME     HAARLEMMERMEER      DORPEN      T OUDE BUURTJE      PERSONEN      ZOEKPLAATJES      FOTOALBUMS      FILMS     
»  Boek Toen en Nu
»  Abbenes
»  Badhoevedorp
»  Beinsdorp
»  Buitenkaag
»  Burgerveen eo
»  Cruquius
»  Hoofddorp
»  Leimuiderbrug
»  Lijnden
»  Lisserbroek
»  Nieuw-Vennep
»  Nieuw-Vennep door Ton Raaphorst
»  de Oude Secretarie
»  Rijk
»  Rijsenhout
»  Vijfhuizen
»  Zwaanshoek
»  Zwanenburg

 Bron: Haarlemmermeer, schets van historie en ontwikkeling -
’Gemeente Haarlemmermeer - Sociografisch Bureau De Meerlanden’

Beinsdorp.


Historie.

Het op enkele kilometers ten noorden van Lisserbroek gelegen Beinsdorp ontleent zijn naam aan het grootste van de drie oorspronkelijk in het Haarlemmermeer voorkomende eilanden.

Het Eiland Beinsdorp volgens Bolstra in 1740

Ramaer vermeldt, dat dit eiland in vroegere tijden ook wel bekend stond onder de naam "Baeistrip". De na de drooglegging ontstane nederzetting ontving echter aanvankelijk niet de naam Beinsdorp maar werd Hillegommerbuurt genoemd. Dit stond in verband met het feit dat het aanvankelijk vooral bewoners van het overbevolkte Hillegom waren, die zich hier vestigden. Deze "overloop" bestond voor het merendeel uit een weinig draagkrachtige, minvermogende arbeids-bevolking, deels werkzaam in de opkomende bollenteelt in en om Hillegom, deels het dagelijks brood verdienend op landbouwbedrijven in "de meer" In ieder geval heeft er wat de werkgelegenheid betreft steeds een belangrijke relatie bestaan met het aangrenzende Hillegom. De naamsrelatie is in de vijftiger jaren echter verloren gegaan; aanleiding voor naamswijziging was enerzijds de geringe sympathie bij de bevolking voor het begrip "buurt", anderzijds de bewustwording als dorpsbevolking een eigen identiteit te hebben, die in de oude dorpsbenaming niet of te weinig onderkend werd. In het kader vaneen algemene herziening van enkele tot die tijd gangbare - maar bij de bevolking minder sympathiek klinkende - dorpsnamen werd een vijftiental jaren geleden meer consequent aansluiting gezocht bij de historische naamgeving van het betreffende gebied.

Het huidige Beinsdorp (1975 dus!).
Evenals verscheidene andere randdorpen wordt Beinsdorp voornamelijk gekenmerkt door dijk- of lintbebouwing, met dien verstande dat het door de bebouwing langs de ringvaart op de Hillegommerdijk én langs de hierop aansluitende Venneperweg een T-vorm heeft gekregen.

Venneperweg 1965 vanaf de Ringdijk

Sinds 1950 is het inwonertal van het dorp teruggelopen van 1.140 tot 814 begin 1974. Als oorzaken hiervan kunnen maatschappelijke ontwikkelingen genoemd worden zoals de gezinsverdunning - niet alleen het op jongere leeftijd trouwen maar ook het minder lang bij de ouders inwonen spelen hierbij een rol - en het feit dat er sinds 1950 niet of nauwelijks meer gebouwd is ter plaatse.
Uit het voorgaande vloeit voort dat het aantal voorzieningen in Beinsdorp beperkt is. Men beschikt ter plaatse over enkele winkels voor de dagelijkse levensbehoeften maar is voor verdere voorzieningen aangewezen op Hillegom en - in mindere mate - Nieuw-Vennep. Ook qua werkgelegenheid is de beroepsbevolking van dit overwegende arbeidersdorpje voor een belangrijk deel georiënteerd op de bollenstreek, met name op Hillegom. De laatste jaren echter ontwikkelt ook Nieuw-Vennep zich tot een aantrekkelijk werkgebied voor de Beinsdorpers. Overigens is van de beroepsbevolking - evenals elders in het zuidwestelijk randgebied - nog ongeveer een kwart in de land- en tuinbouw werkzaam; een nog groter gedeelte, ruim 40%, vindt werk in de nijverheidssector.

Het in 1966 in gebruik genomen dorpshuis "het eiland" vervult een voor deze woonkern zeer belangrijke functie. Het is het centrum waar vrijwel alle activiteiten op sociaal-cultureel terrein plaatsvinden; het functioneert onder meer voor de dorpsraad, het jeugd- en bejaardenwerk en het verenigingsleven. Daarnaast worden er in het dorpshuis kerkdiensten gehouden voor de rooms-katholieken en nederlands-hervormden, welke groeperingen ter plaatse respectievelijk de helft en een kwart van de bevolking vormen.


 
WAT WEET U VAN DEZE FOTO?
Als u iets weet over deze foto klik dan op "Meer over deze foto" en geef uw informatie door!

MEER OVER DEZE FOTO >>  

© Jan Wies 2023 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Gesponsord door Clic2connect